Przeskocz do treści

Usługi

CENNIK za czynności wykonywane przez pracowników Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu.

Lp

Rodzaj Usługi

Cena netto

VAT

Wartość brutto zł.

1 Wywóz nieczystości płynnych od zakładów, instytucji i osób prywatnych

16 zł. /m3

8%

17,28 zł

2 Udrażnianie kanalizacji urządzeniem „PYTON”

160 zł. / godz.*

8%

172,80 zł

3 Inspekcja TV kanału czystego

160 zł. / godz.*

8%

172,80 zł

4 Dojazd do klienta

2 zł. / 1 km

23%

2,46 zł

5 Deponowanie ścieków na punkcie zlewnym od Dostawców posiadających umowę z „WiK” na przywóz nieczystości płynnych

10 zł. / m3

8%

10,80 zł

* w przypadku trwania usługi poniżej 1 godziny, raport pracy sprzętu i fakturę

sporządza się zaokrąglając czas trwania usługi do pełnej godziny.

Cennik opłat cmentarnych obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Szydłowcu:

Lp.

Rodzaj opłaty

Okres ważności opłaty

Wartość zł/

netto

Wartość zł/

brutto

Opłaty za wykupienie miejsca pod pochówek:

1

pojedynczy grób ziemny

20 lat

1.200,00

1.296,00

2

podwójny grób ziemny

20 lat

1.700,00

1.836,00

3

pojedynczy grób murowany (dwuosobowy)

20 lat

2.500,00

2.700,00

4

podwójny grób murowany (czteroosobowy)

20 lat

3.200,00

3.456,00

5

grób dziecięcy murowany

20 lat

1.300,00

1.404,00

6

nisza urnowa w kolumbarium

20 lat

1.000,00

1.080,00

Dodatkowe opłaty

7

Dopłata do miejsc grzebalnych usytuowanych przy alei głównej

Jednorazowo

1000,00

1.080,00

8

Opłata za dochowanie następnego zmarłego
w grobowcu

Każdorazowo

400,00

432,00

9

Opłata za użytkowanie grobu istniejącego, przedłużenie na okres następnych 20 lat

20 lat

500,00

540,00

10

Opłata za obsługę pogrzebu ( przygotowanie piwnicy, murowanie, ułożenie wieńców itp.)

Każdorazowo

275,00

297,00

11

Opłata za demontaż i montaż płyty nagrobkowej do dochowania

Każdorazowo

Wg ceny indywidualnej

12

Oplata za utrzymanie porządku i czystości na cmentarzu

5 lat

250,00

270,00

13

Opłata za wjazd na cmentarz samochodów każdorazowo:

osobowy

dostawczy

karawan

Każdorazowo

10,00

40,00

50,00

10,80

43,20

54,00

14

Opłata za wydanie zezwolenie na wykonanie robót kamieniarskich:

Budowa pomnika 1 szt.

Na grobie pojedynczym

Na rodzinnym

Dziecięcym

Każdorazowo

80,00

150,00

50,00

86,40

162,00

54,00

Spółka z o.o. "Wodociągi i Kanalizacja" w Szydłowcu poza podstawową działalnością zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi również działalność usługową w zakresie:

  1. Wykonywania przyłącz wodociągowych i kanalizacyjnych,
  2. Przyjmowania zleceń na projektowanie przyłącz wodociągowo - kanalizacyjnych,
  3. Badania laboratoryjne wody i ścieków,
  4. Czyszczenie kanalizacji oraz usuwanie zatorów na kanale,
  5. Usług koparko - spycharką "Ostrówek",
  6. Wynajmu samochodu dostawczego do 3,5 tony.

ZARZĄDZENIE NR 2 / 2013
Prezesa „Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Szydłowcu z dnia 2 listopada 2013 roku.

§ 1.

Z dniem 2 listopada 2013 roku wprowadzam CENNIK za czynności wykonywane przez pracowników Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu.

§ 2.

Ceny poszczególnych rodzajów usług określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 3 z dnia 2 lipca 2012 r.

Otrzymują:
1. Główna Księgowa
2. Kierownik Oczyszczalni
3. Mistrz
4. Referent ds. ekonomicznych
5. Główny Specjalista
6. A/a

CENNIK

L.p. Rodzaj usługi Cena netto zł. VAT Wartość
brutto zł.
1 Wykonanie dokumentacji projektowej dwóch przyłączy:
wodociągowego i kanalizacyjnego.
528,46 23% 650,0
2 Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. 447,15 23% 550,0
3 Opłata za zerwanie plomb przy wodomierzu 200 23% 246,00
4 Wymiana wodomierza który został uszkodzony z winy „Usługobiorcy” ( wodomierz Spółki „Wodociągi i Kanalizacja”) 100 23% 123,00
5 Zamknięcie wody na okres zimowy na wniosek „Usługobiorcy” 70 23% 86,10
6 Ponowne przyłączenie wody odciętej z powodu naruszenia przez „Usługobiorcę” postanowień umowy. 300 23% 369,00
7 Wynajęcie urządzenia do udrażniania kanalizacji „PYTON” 100
zł./ godz.
23% 123,00
8 Wynajęcie koparki „Ostrówek” 70
zł./ godz.
23% 86,10
9 Wynajęcie koparki „Waryński” 90
zł. /godz.
23% 110,70
10 Wynajęcie samochodu do 3,5 tony 2,00zł/km +
29,40 zł./ godz. postoj.
23% 2,46
36,16
11 Inspekcja TV kanału czystego 70 zł Opł. stała
10 zł./ 1mb
23% 86,10
12,30

CENNIK ANALIZ JAKOŚCI WODY

OZNACZENIE CENA NETTO
MIKROBIOLOGIA
Ogólna liczba bakterii w 22oC po 72h 20
Bakterie grupy coli 20
Escherichia coli 20
Enterokoki kałowe 40
ORGANOLEPTYKA
Mętność 25
Barwa 20
Zapach 10
Smak 10
FIZYKOCHEMIA
Azotany 30
Azotyny 20
Chlor wolny 25
Jon amonowy 20
Chlorki 30
Mangan 20
Siarczany 30
Utlenialność KMnO4 30
pH 10
Przewodność elektryczna właściwa 10
Żelazo 20
  • do powyższych cen należy doliczyć podatek 23% VAT

Pobór wody do monitoringu kontrolnego – 20 zł + 23%VAT
Pobór wody do monitoringu przeglądowego – 30 zł + 23%VAT
Dojazd do miejsca poboru prób – 1,63zł/km + 23%VAT