USŁUGI

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązana jest do prowadzenia działalności na zasadach określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz na warunkach ustalonych w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Podstawowym celem Spółki jako jednostki usługowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy i Miasta Szydłowiec w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Ponad to Spółka jest Zarządcą Targowiska Miejskiego oraz Cmentarza Komunalnego.

Spółka z o.o. „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu poza podstawową działalnością zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi również działalność usługową w zakresie:

  1. Wykonywania przyłącz wodociągowych i kanalizacyjnych,
  2. Przyjmowania zleceń na projektowanie przyłącz wodociągowo – kanalizacyjnych,
  3. Badania laboratoryjne wody i ścieków,
  4. Czyszczenie kanalizacji oraz usuwanie zatorów na kanale,
  5. Usług koparko – spycharką „Ostrówek”,
  6. Wynajmu samochodu dostawczego do 3,5 tony.