O SPÓŁCE

HISTORIA

„Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szydłowcu powstała w dniu 09. 11. 2000 roku w wyniku przekształcenia Zakładu Budżetowego Gminy Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu. Przekształcenie nastąpiło na podstawie Uchwały Rady Miejskiej oraz na podstawie Ustawy o samorządzie terytorialnym.

Spółka działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie umowy Spółki. Gmina Szydłowiec posiada 100% udziałów Spółki.

Spółka prowadzi działalność na zasadzie samofinansowania się.

Źródłem przychodów Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” są dochody z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Przedmiotem działalności Spółki jest szeroko pojęta gospodarka wodno – ściekowa, a w szczególności: pobór i uzdatnianie wody, dostarczanie jej naszym odbiorcom, odbiór i oczyszczanie ścieków, zarówno komunalnych jak i przemysłowych oraz inna działalność zgodna z zezwoleniem Burmistrza Miasta i Gminy Szydłowiec.

Baza Spółki znajduje się przy ulicy Wschodniej 11 i obejmuje administrację oraz zaplecze techniczne ( warsztat mechaniczny, magazyn, transport, zaplecze socjalne załogi).

Obiekty produkcji wody znajdują się w Szydłowcu przy ulicy Iłżeckiej i Pięknej.

Oczyszczalnia ścieków znajduje się przy ulicy Sowińskiego.

Ponadto firma obsługuje ujęcia wody w następujących miejscowościach: Majdów, Zdziechów, Sadek, Wysoka, Hucisko, oraz eksploatuje wodociągi w: Szydłowcu, Sadku, Baraku, Woli Korzeniowej, Majdowie, Łazach, Ciechostowicach, Zdziechowie Kolonia , Chustkach, Zdziechowie Metkowie, Zdziechowie Lisicy, Zdziechowie Działy, Jankowicach, Wysokiej, Świerczku, Szydłówku pod Świerczkiem, Szydłówku, Hucisku, Długoszu, Rybiance.

Zarząd Spółki:
Prezes Zarządu:
mgr inż. Dariusz Kujbida
Rada Nadzorcza:
mgr Marzena Karlikowska – Przewodniczący Rady Nadzorczej
mgr Karol Michalec – Sekretarz Rady Nadzorczej
Paweł Piotr Frysztak – Członek Rady Nadzorczej

STATUS PRAWNY
Oznaczenie formy prawnej:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma pod którą Spółka działa:
„Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000068059
Siedziba: Miasto Szydłowiec
Adres: ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec
Kapitał zakładowy: 9.022.900 zł
NIP: 799-18-29-239
REGON: 672301847

BDO: 000048381
Nr konta: 02 1020 4317 0000 5102 0144 1419

59 9132 0001 0134 3905 2000 0010