LEGALIZACJA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO LUB KANALIZACYJNEGO

Jeżeli nielegalnie pobierasz wodę z naszej sieci wodociągowej lub nielegalnie odprowadzasz ścieki do naszej sieci kanalizacyjnej, powinieneś niezwłocznie zgłosić to do Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Szydłowcu oraz złożyć wypełnione druk zgłoszenia legalizacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego (wzór wypełnionego zgłoszenia znajdziesz poniżej.)

UWAGA: Opłata z tytułu wykonania przez WiK Szydłowiec prac związanych z weryfikacją istnienia nielegalnego przyłącza wynosi:
· 1.000,00 zł netto + 23% VAT – w przypadku przyłącza wodociągowego
· 1.200,00 zł netto + 23% VAT – w przypadku przyłącza kanalizacyjnego

Etap I. Zgłoszenie do Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu nielegalnego przyłącza.

Zgłoszenie wraz załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Spółki WiK Szydłowiec z siedzibą przy ul. Wschodniej 11, 26-500 Szydłowiec ,bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, Poniżej znajduje się wykaz niezbędnych dokumentów i załączników, które należy dołączyć do zgłoszenia legalizacji:

 • Protokół w sprawie nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków.
 • Dokument potwierdzający prawo własności lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (kserokopia) lub wypełnione oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości;

W przypadku Klienta Instytucjonalnego: nr NIP, nr REGON, nr KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

Jeżeli Państwo posiadają do zgłoszenia można dołączyć również:

 • Wydane przez nas warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej kanalizacyjnej
 • Uzgodniony z nami projekt techniczny przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego;
 • Dokumenty powykonawcze przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, tj. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

ETAP II. Weryfikacja złożonych dokumentów.

Po zweryfikowaniu złożonych dokumentów w Spółce WiK w Szydłowcu wyślemy do Państwa pismo z opisem dalszego postępowania. W przedmiotowym piśmie wskazane będą niezbędne  czynności aby zalegalizować przyłącze, z którego Państwo korzystają, w tym konieczność złożenia wypełnionego protokołu w sprawie stwierdzenia nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków.

ETAP III. Nota obciążeniowa.

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz uzupełnionych danych w protokole w sprawie stwierdzenia nielegalnego przyłącza, poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków,           a także w oparciu o obowiązujące przepisy prawa wystawimy Państwu notę obciążeniową za okres nielegalnego poboru wody lub/i odprowadzania ścieków zawierającą także opłatę z tytułu wykonania  przez WiK prac związanych z weryfikacją istnienia nielegalnego przyłącza  (1 000,00 zł netto + 23% VAT – w przypadku przyłącza wodociągowego lub/i 1 200,00 zł netto + 23% VAT – w przypadku przyłącza kanalizacyjnego).

      W przypadku nieuregulowania opłat we wskazanym terminie będziemy zmuszeni skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

ETAP IV. Legalizacja przyłącza.

Po dopełnieniu formalności i uregulowaniu wskazanej opłaty przygotujemy i wyślemy do Państwa umowę na dostawę wody i/ lub odprowadzanie ścieków.

Jeżeli nie dopełnią Państwo formalności wskazanych przez Spółkę WiK w Szydłowcu celem zalegalizowania nielegalnego poboru wody lub/ i odprowadzania ścieków wówczas:

 1. Poinformujemy Państwa pisemnie o planowanym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego.
 2. W przypadku nieuregulowania opłat we wskazanym terminie będziemy zmuszeni skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

ETAP V. Odbiór końcowy

Po zakończeniu procedury legalizacji sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego. Konserwacja przyłącza leży po stronie Inwestora.

Opłaty:

Z tytułu nielegalnego podłączenia się do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej oraz nielegalnego poboru wody lub odprowadzania ścieków wystawiona zostanie nota obciążeniowa za okres bezumownego poboru wody lub/ i odprowadzania ścieków na podstawie na którą składają się:

 1. Legalizacja poboru wody lub odprowadzania ścieków będzie obliczana na podstawie przeciętnej normy zużycia wody pomnożonej przez okres bezumownego poboru wody lub/i odprowadzania ścieków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 20012 r w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.
 2. Koszty z tytułu wykonania  przez WiK prac związanych z weryfikacją istnienia nielegalnego przyłącza (1 000,00 zł netto + 23% VAT – w przypadku przyłącza wodociągowego lub/i 1 200,00 zł netto + 23% VAT – w przypadku przyłącza kanalizacyjnego).

Miejsce złożenia dokumentacji  i odbioru

„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Szydłowcu

Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec

tel. (48) 617 04 26

e- mail: wodociągi@wik-szydlowiec.pl

Termin odpowiedzi

 1. Opis postępowania zawierający niezbędne czynności umożliwiające legalizację przyłącza przygotowywany jest w terminie 30 dni kalendarzowych.
 2. Termin legalizacji przyłącza wynosi maksymalnie 6 miesięcy.

Podstawa prawna

 • Uchwała Nr VIII/56/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Szydłowiec;
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437);
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 20012 r w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

ZAŁĄCZNIKI: