Przeskocz do treści

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwanego dalej „RODO”
) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są „Wodociągi
  i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Szydłowcu ul. Wschodnia 1.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@wik-szydlowiec.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wykonania zlecenia/realizacji wniosku/zawarcia i realizacji umowy, tj. będą przetwarzane zgodnie        z prawem, w przypadkach oraz zakresie określonym w art. 6 ust. 1 pkt a, b, c RODO.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 5. Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych, wynikającego z przepisów prawa.

 6. Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym         w oparciu o profilowanie.

 7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do bycia zapomnianym, prawo żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa Pani/Pan,    że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

 8. Administrator obowiązany jest udzielić osobie, której dane dotyczą wszelkich informacji oraz prowadzić z tą osobą komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych.

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym,                            ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy
  o świadczenie usług przez Administratora. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem
  i realizacji przez niego zadań.

 10. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.